V súvislosti s novými opatreniami týkajúcimi sa Covidu 19 platia isté obmedzenia aj v rámci omší v našom stredisku.
Darujte 2% mladým!

2% pre mladých

201803 Clanok 2percentaAj tento rok je možnosť darovať nám 2% zaplatenej dane pre naše stredisko. Ak by niekto mal neistotu, v článku je postup. Ďakujeme všetkým dobrodincom a priaznivcom nášho diela. 

 

Právnické osoby a osoby s povinnosťou podávať daňové priznanie môžu darovať 2 % v rámci daňového priznania (riadny termín je do 31.3.2018).

Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť podávať daňové priznanie môžu poukázať 2 % do 30.4.2018.

Minulý rok sme aj vďaka vašim dvom percentám:

- zorganizovali 50 podujatí na ktorých sa zúčastnilo okolo 2500 ľudí

- umožnili aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia účasť na našich táboroch

- zorganizovali športové podujatia (hokejbalovú a futbalovú ligu, do ktorých sa zapojilo vyše 100 chlapcov, turnaje ...) Zúčastnili sme sa na východoslovenských saleziánskych turnajoch odkiať starší postúpili na celoslovenské finále do Banskej Bystrice. 

- zabezpečili chod oratória, ktoré ponúka deťom okrem zábavy a hry aj pravidelnú formáciu na týždenných stretnutiach. Deti sa tu majú možnosť rozvíjať po stránke telesnej ale aj duchovnej.

Našu činnosť Vám priblížia fotografie vo  FOTOGALÉRII, a videá vo VIDEOGALÉRII.

V mene mladých Vám ďakujeme za Vaše sympatie a Vašu podporu formou darovania 2% zo zaplatenej dane.

Formulár na tento rok si môžete stiahnuť tu:

 

 JEdnotlivé postupy na poukázanie 2% (1%):

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom  potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Údaje DOMKY v Humennom, ktoré potrebujete:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

6.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2017

- Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

3. POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ časť VI. kolonka 1 a 4.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti VI. príslušné kolónky 1, 2 a 3.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Údaje DOMKY v Humennom, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

- IČO prijímateľa sa do koloniek sa zarovnána  zprava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú DP v roku 2018

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní (VIII ODDIEL vo formulári typu A, XII ODDIEL vo formulári typu B)  pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje DOMKY v Humennom, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; stredisko Humenné

Štefánikova 33, 066 01 Humenné

právna forma: Občianske združenie

IČO: 36164968

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania do 31.3.2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4.Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu  90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

-IČO prijímateľa sa do koloniek sa zarovnána  zprava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

My v médiách

viac

Videá

Kam kliknúť

viac